संयुक्त सचिव

संयुक्त सचिव
नाम/पदनाम कार्यालय मोबाइल नं
श्री आर.पी.फुलेरिया
संयुक्त सचिव
0135-2665164
(फै.) –
0135-2520981
श्री रमेश चन्द्र शर्मा
संयुक्त सचिव
0135-2711433
(फै.)
0135-2530232
श्री गोविन्द बल्लभ ओली
संयुक्त सचिव
0135-2712026
(फै.)
0135-2728487
श्री जे.पी. जोशी
संयुक्त सचिव
0135-2711377
(फै.)
0135-2720702
श्री ललित मोहन आर्य
संयुक्त सचिव
0135-2656474
(फै.)
0135-2641908
श्री ललित मोहन आर्य
संयुक्त सचिव
0135-2656474
(फै.)
0135-2641908
श्री धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी
संयुक्त सचिव
0135-2655017
(फै.)
0135-2721099